Regulamin

Regulamin Portalu

Przemyskie Ogłoszenia

 

 1. Korzystanie z serwisu ogÅ‚oszeniowego Przemyskie OgÅ‚oszenia dziaÅ‚ajÄ…cy pod adresem www.przemyskieogloszenia.pl jest równoznaczne z akceptacjÄ… i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Firma Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 31 Rutland Street, Mansfield, NG184AP, United Kingdom.
  Firma zostaÅ‚a zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774, z którÄ… Użytkownik może kontaktować siÄ™ przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com
 3. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom publikowanie oraz bezpÅ‚atne przeglÄ…danie ogÅ‚oszeÅ„ drobnych za pomocÄ… sieci Internet. Serwis nie bierze udziaÅ‚u w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza siÄ™ jedynie do umożliwienia nawiÄ…zania kontaktu miÄ™dzy kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoÅ›ci za treść ogÅ‚oszenia, zawartość linków podanych w treÅ›ci ogÅ‚oszenia, szkody powstaÅ‚e w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treÅ›ci i autora ogÅ‚oszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na wÅ‚asnÄ… odpowiedzialność.
 4. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Aby opublikować ogÅ‚oszenie na Å‚amach serwisu należy posiadać dziaÅ‚ajÄ…cÄ… skrzynkÄ™ e-mail, której poprawny adres należy podać przy rejestracji konta.
  Użytkownik podajÄ…c dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza siÄ™ i chce żeby zostaÅ‚y opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i Å›rodkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza siÄ™ jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostÄ™pnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostÄ™pne sÄ… na stronach serwisu do momentu skasowania ogÅ‚oszenia, w którego treÅ›ci byÅ‚y zawarte.
  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.
 6. Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe Idea Bank SA:

Symbolics Domains LTD

Przemyskie Ogłoszenia

39 1950 0001 2006 0100 7402 0003

(tytuÅ‚em: swój email)

lub zapłata online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez:
DotPay Sp. z o.o.
Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibÄ… w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez SÄ…d Rejonowy Kraków-ÅšródmieÅ›cie w Krakowie, WydziaÅ‚ XI Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000700791, posiadajÄ…ca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy w wysokoÅ›ci 4.000.000,00 PLN, opÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci gotówkÄ….

 1. Serwis ogÅ‚oszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyÅ‚ania komunikatów technicznych zwiÄ…zanych z jego dziaÅ‚aniem na adresy e-mail, które zostaÅ‚y wykorzystane do publikacji ogÅ‚oszeÅ„. Serwis nie wysyÅ‚a do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usÅ‚ug.
  Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).
 2. Każde ogÅ‚oszenie należy przyporzÄ…dkować do wÅ‚aÅ›ciwej kategorii. OgÅ‚oszenia komercyjne (pochodzÄ…ce od firm) należy dodawać tak, aby nie zniechÄ™cać użytkowników do korzystania z serwisu. Treść ogÅ‚oszenia powinna być czytelna i nie może wprowadzać użytkowników w bÅ‚Ä…d.
 3. Zabrania siÄ™ zamieszczania ogÅ‚oszeÅ„ naruszajÄ…cych prawo, dobre obyczaje, zasady moralne przyjÄ™te przez spoÅ‚eczeÅ„stwo polskie, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietÄ™ (np. kilka ogÅ‚oszeÅ„ o identycznej treÅ›ci), wÄ…tpliwej wartoÅ›ci, reklamujÄ…cych inne strony www (w szczególnoÅ›ci reklamujÄ…cych inne serwisy ogÅ‚oszeniowe), przedstawiajÄ…cych ofertÄ™ sklepów, zawierajÄ…cych pÅ‚atne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail. 
  W szczególnoÅ›ci zabrania siÄ™ oferowania:
  • pisania prac maturalnych i dyplomowych
  • zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglÄ…danie reklam
  • zarabiania w internecie przez wypeÅ‚nianie ankiet
  • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
  • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
  • pracy w agencjach towarzyskich i usÅ‚ug Å›wiadczonych przez nie
  • usÅ‚ug i ofert o charakterze erotycznym (spotkania sponsorowane itp.)
  • leków i produktów farmaceutycznych
  • usÅ‚ug ezoterycznych
  • rzeczy pochodzÄ…cych z kradzieży
  • wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych
  • kopii materiaÅ‚ów chronionych prawem autorskim
  • materiaÅ‚ów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
  • materiaÅ‚ów pornograficznych
  • broni (wÅ‚Ä…czajÄ…c noże, wiatrówki, broÅ„ pneumatycznÄ… i paralizatory)
  • amunicji i materiaÅ‚ów pirotechnicznych
  • narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 4. Zabrania siÄ™ wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treÅ›ci ogÅ‚oszenia. W szczególnoÅ›ci zabrania siÄ™ wysyÅ‚ania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogÅ‚oszenie otrzymaÅ‚ spampowinien o tym fakcie powiadomić administratora serwisu.
 5. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
  W szczególnoÅ›ci serwis nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za:
  • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogÅ‚aszajÄ…cego, zostanÄ… wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć Å›wiadomość, że treść każdego opublikowanego ogÅ‚oszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogÄ… przez pewien czas przechowywać i udostÄ™pniać w wynikach wyszukiwaÅ„ kopiÄ™ ogÅ‚oszenia nawet po usuniÄ™ciu ogÅ‚oszenia z serwisu
  • umieszczenie przez ogÅ‚aszajÄ…cego danych niezgodnych z prawdÄ… lub faÅ‚szywych
 6. Konsekwencje prawne wszelkich czynnoÅ›ci dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyÅ‚Ä…cznie użytkownik. Dotyczy to w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnoÅ›ci za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (skÅ‚adania) ofert. 
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
 8. Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.
 9. Ciasteczka (cookie) - serwis ogÅ‚oszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystajÄ…c z serwisu wyraża zgodÄ™ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykÄ™ prywatnoÅ›ci serwisu ogÅ‚oszeniowego.
  WspóÅ‚czesne przeglÄ…darki internetowe umożliwiajÄ… zarzÄ…dzanie plikami cookie, a w szczególnoÅ›ci pozwalajÄ… na ich usuwanie lub na caÅ‚kowite wyÅ‚Ä…czenie ich obsÅ‚ugi. PrzeglÄ…darki internetowe oferujÄ… również pracÄ™ w tzw. "trybie prywatnoÅ›ci (incognito)", w którym pliki cookie zapisywane sÄ… tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglÄ…darki. Nie wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi plików cookie w przeglÄ…darce internetowej serwis ogÅ‚oszeniowy traktuje jako Å›wiadomÄ… zgodÄ™ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne dziaÅ‚anie serwisu.
 10. Użytkownik może zgÅ‚aszać reklamacje dotyczÄ…ce niewykonania bÄ…dź nienależytego wykonania przez Operatora usÅ‚ugi w terminie 14 dni od dnia zakoÅ„czenia emisji OgÅ‚oszenia bÄ…dź dnia, w którym emisja powinna siÄ™ zakoÅ„czyć.
  2.Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: siecogloszen@gmail.com .
  3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imiÄ™ i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL OgÅ‚oszenia, którego reklamacja dotyczy bÄ…dź inne dane pozwalajÄ…ce na identyfikacjÄ™ OgÅ‚oszenia, okres emisji, okolicznoÅ›ci uzasadniajÄ…ce reklamacjÄ™, a także konkretne żądanie Użytkownika zwiÄ…zane ze skÅ‚adanÄ… reklamacjÄ….
  4.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagajÄ… uzupeÅ‚nienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci siÄ™ do Użytkownika o jej uzupeÅ‚nienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do Konta.
  5.Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie ulegÅ‚ zmianie. 
 12. Kontakt z Administratorem Serwisu: siecogloszen@gmail.com .
 13. Cennik ogłoszeń:
Wystawianie na okres: 10 dni -2 zł, 30 dni - 3 zł, 60 dni - 5 zł, 90 dni - 7 zł, 180 dni - 12 zł.
Promowanie na okres 10 dni - 3 zł